Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością


 

• Głównym celem Programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego
wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

• Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z
niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym :
- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
- wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
- wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
- wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

• Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub
decyzji opiekuna prawnego a nie dla osób trzecich w tym członków rodziny osoby z
niepełnosprawnością.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami
prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.
• Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się małżonków dziadków,
rodzeństwo teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma, oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a
także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

- dzieci do ukończenia 16.roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami i w orzeczeniu o niepełnosprawności, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji.
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

• Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy
czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24
kolejne godziny, poczynając od godziny w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji
osobistej .Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
• Gmina przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby osób z
niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia
bliskich.
Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Asystent
osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 której
wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
• Gmina dokonuje rozliczenia usługi asystencji osobistej na podstawie wypełnionej karty realizacji usług
asystencji osobistej w ramach Programu, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Programu.
• Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną
osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie
- o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
- traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną.
2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności
- traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i
art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z niepełnosprawnością sprzężoną.
4) 360 godzin rocznie dla:
- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt
7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności-konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i
edukacji.
• O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do korzystania z usług asystenta albo na wymiar
limitu godzin usług asystencji osobistej(np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia
niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym z usług asystencji osobistej) uczestnik
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować gminę lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację
Programu ,zwanego dalej „realizatorem Programu” nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
• W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Istebnej oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usługi programu Asystent
osobisty osoby z niepełnosprawnością.
• Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub palcówki oświatowej może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
• Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się oczekiwania/gotowości na świadczenie usług
nie dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut wówczas usługę dojazdu do
wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90
minut trwania.

• Realizator Programu obowiązany jest monitorować świadczenie usług asystencji osobistej oraz
dokonywać doraźnych kontroli świadczenia usług asystencji osobistej. Czynności w zakresie kontroli i
monitorowania dokonywane i dokumentowane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług asystencji
osobistej w formie pisemnej.
• Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.
• Koszt przejazdu asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu
np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu,
jest wliczony w czas pracy asystenta wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i 

uczestnika. Zwrot kosztów nie dotyczy przejazdów środkiem transportu uczestnika oraz środkiem
transportu należącym do członków rodziny uczestnika określonych w części IV ust 5 Programu.
• Prowadzona będzie także ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych,
zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobierania biletów, liczby pobranych biletów, danych
asystenta, daty i celu podróży(załącznik nr 11 do Programu-Wzór ewidencji biletów komunikacyjnych)
• Prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta/udostępnionego
przez osobę trzecią(załącznik nr 10 do Programu-Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja
kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane
asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód podniesienia wydatku np. rachunek
,paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd.

• W odniesieniu do osoby która ma świadczyć usługi asystencji osobistej usługi asystencji osobistej
świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku wymagane jest także:
- zaświadczenie o niekaralności,
- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku
pobranej informacji z Rejestru,
- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z
niepełnosprawnością

Lista plików

Przewiń do góry