Dodatek mieszkaniowy


DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589),
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 284),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

 

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu , który przysługuje:
  - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym)
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2 100,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1 500,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
  Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się w publikatorach         i informacjach ZUS.
 3. maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego :

                       dla 1 osoby  35  m2

                       dla 2 osób    40  m2

                       dla 3 osób    45  m2

                       dla 4 osób    55  m2

                       dla 5 osób    65  m2

                       dla 6 osób     70  m2  ,a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększ się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.             

 

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje ,gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni o więcej niż:

 1. 30% albo
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej wraz z następującymi dokumentami :


- tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowa najmu lub akt notarialny

- wydruk naliczenia czynszu od administratora, tj. aneks do umowy lub wykaz opłat

- dowód wpłaty stwierdzający uregulowanie opłat za lokal mieszkalny za miesiąc, w którym składany jest wniosek

- rachunek za energię elektryczną

- rachunki stwierdzające poniesienie opłat z tyt. zimnej wody, nieczystości płynnych, nieczystości stałych - w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni

- zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku:

a/ emeryci i renciści oraz osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych – odcinki rentowe lub w przypadku ich braku decyzje ZUS

b/ osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość zasiłku dla bezrobotnych

c/ osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej

d/ zatrudnieni w zakładach pracy na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło – zaświadczenie o uzyskanych dochodach

e/ osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanych dochodach

f/ osoby prowadzące gospodarstwo rolne – decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych

g/ młodzież ucząca się – zaświadczenia o wynagrodzeniu uczniowskim, stypendia

 

POJĘCIE DOCHODU

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Za dochód uważamy również:

- zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- dodatek pielęgnacyjny

- zasiłek stały z GOPS

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR

- alimenty

- pracę dorywczą

- dobrowolnie przekazywane rzeczy oraz kwoty przez członków rodziny

Do dochodu nie wlicza się :

- dodatków dla sierot zupełnych

- zasiłków pielęgnacyjnych

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

- dodatku mieszkaniowego

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 

Dokumenty do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej pok. 106  w godzinach pracy Ośrodka.

 

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu
 3. Oświadczenie złożone na wniosek strony

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :  33 855 62 22

 

Lista plików

Przewiń do góry