Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.)   oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium (tj.: 1 552,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 200,00 zł – dla osoby w rodzinie), o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Składa się z trzech modułów:

Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Drugi moduł to posiłek adresowany do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.)  oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Lista plików

Przewiń do góry