Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej (zwany dalej GOPS) z siedzibą 43-470 Istebna, nr tel. (33) 857-76-48, informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Państwa spraw. Ponadto:

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOPS w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jako jednostce organizacyjnej powołanej do wypełniania obowiązków gminy w zakresie pomocy społecznej i socjalnej na podstawie ustaw: o pomocy społecznej; o Karcie Dużej Rodziny; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; o świadczeniach rodzinnych; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ww. celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
 • organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
 • podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 2. Każdej osobie przekazującej swoje dane do GOPS przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile pozwalają na to przepisy prawa), prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
 • obowiązkiem wynikającym z ustawy – w tej sytuacji niepodanie danych osobowych będzie sankcjonowane przepisami prawa;
 • konieczne do zrealizowania Państwa sprawy – nieudzielenie informacji o danych osobowych może spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony;
 • warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych uniemożliwi ewentualne zawarcie umowy.
 1. Decyzje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; nie przewiduje się profilowania danych;

 

 

 

Przewiń do góry