Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących. Pomoc mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji /ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba/ oraz których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz  1 056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osobą spełniającym w/w kryteria Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej i kieruje te osoby do organizacji partnerskiej czyli do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Istebnej. Artykuły spożywcze zakupione w ramach POPŻ dostarczane są do magazynu  organizacji partnerskiej Polskiego Komitetu Pomocy Żywnościowej  w Istebnej, który zajmuje się dystrybucją żywności przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Istebnej. 

W ramach wolontariatu pracownicy GOPS oraz członkowie PKPS pracują przy rozładunku żywności organizują dowóz żywności i wydają żywność osobą potrzebującym.

Żywność wydawana jest co miesiąc w wyznaczonych terminach - w załączeniu harmonogram dostaw FEAD 2018/2019 oraz daty i godziny wydawania żywności podopiecznym.

 

Przewiń do góry