Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej
edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -  Podprogram 2021Plus.  
Dystrybucją żywności w gminie Istebna zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny
których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:
 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 1 320,00 zł na osobę w rodzinie
Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych w ramach powyższego
Programu planowany jest na luty 2023r.
Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są
skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu spisania skierowania i
sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Skierowania do otrzymania ww. pomocy wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Istebnej w godzinach pracy Ośrodka w biurach 219 i 220. Informacje
telefonicznie udzielają pracownicy socjalni pomocy społecznej pod nr 338556222 wew.64
lub 65.
W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze
których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:
 - powidła śliwkowe - 0,3 kg
 - makaron jajeczny świderki - 2 kg
 - mleko UHT - 2 l
 - szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
 - cukier biały - 2 kg
 - olej rzepakowy - 2 l
Zestaw 6 artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określany jest dla jednego
odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. 

Lista plików

Przewiń do góry