Umieszczanie w domach pomocy społecznej


SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ USTALANIE OPŁATY ZA POBYT

Komu przysługuje prawo do umieszczenia w DPS?

Do DPS kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie pomocy usługowej, po wyczerpaniu wszystkich możliwości wsparcia (rodziny, innych osób, i instytucjonalnej), w środowisku zamieszkania (wskazane przesłanki mogą wystąpić łącznie).

Osobę, o której mowa wyżej, kieruje się do DPS odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

W sytuacji, gdy termin umieszczenia w DPS zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę na jej wniosek kieruje się do DPS tego samego typu, w którym czas oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Wnioski mieszkańców gminy Istebna ubiegających się o skierowanie do DPS rozpatruje Komisja Kwalifikująca GOPS – uzgadnia typ DPS oraz jeśli to możliwe wskazuje konkretny Dom w którym zostanie umieszczona osoba ubiegająca się.

Decyzję o skierowaniu do odpowiedniego typu DPS i ustaleniu odpłatności dla mieszkańców gminy Istebna wydaje Kierownik GOPS.

Podstawą zamieszkania w DPS jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny DPS, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy. Decyzja o umieszczeniu wydawana jest przez organ prowadzący DPS (np. starostę powiatu prowadzącego DPS, prezydenta miasta na prawach powiatu) po wcześniejszym uzyskaniu kompletu dokumentów wraz z decyzją o skierowaniu.

W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS

 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Umieszczenie w DPS jest ostatecznością dlatego poprzedzone jest oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz wnikliwym zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Kto może złożyć wniosek (prośbę) o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (DPS)?

Wniosek w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej może złożyć:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy,

Inna osoba fizyczna lub prawna.

Prowadzenie postępowania wymaga zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Forma złożenia wniosku o DPS

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w Ośrodku osobiście lub przesłać pocztą. Dniem wszczęcia postępowania jest dzień przyjęcia wniosku przez pracownika lub data wpływu do MOPS.
Z rozmowy telefonicznej, której przedmiotem jest chęć złożenia wniosku, spisuje się protokół zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy, inne osoby, instytucje, szpitale etc. Tego typu zgłoszenie jest weryfikowane przez pracownika socjalnego w trakcie wizyty w środowisku. Jeśli osoba podtrzymuje chęć ubiegania się o DPS, wówczas pracownik socjalny przyjmuje pisemny wniosek o udzielenie pomocy, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu.
Osoba ubiegająca się o pomoc jest kierowana do DPS na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do DPS na czas określony.

Terminy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 k.p.a).

W przypadku nie załatwienia sprawy w powyżej określonych terminach pracownik socjalny powiadamia na piśmie stronę o przyczynie zwłoki, równocześnie wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a.).

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie 
i umieszczenie osoby w DPS może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów o których mowa niżej. Przy czym na skierowanie do DPS osoba musi wyrazić świadomą zgodę. Pozostałe wymagane dokumenty powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej, w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPS.

W przypadku gdy do DPS kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do DPS nie wymaga przedłożenia dokumentów o których mowa niżej. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do DPS.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, Istebna 1000. Odwołanie od decyzji może złożyć inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie. Odwołanie nie podlega opłatom.

Kompletowanie dokumentacji do DPS

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej;

Dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

Dokument określający status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pozostałe dokumenty dołączane do wniosku a uzyskiwane w postępowaniu:

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu oraz pisemna zgoda na potrącenie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w DPS, w przypadku wyrażenia takiej zgody.

Dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.

Zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego 
w hektarach przeliczeniowych.

Orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku kombatantów i innych osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 400 z późn. zm.) – zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 tej ustawy.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych wraz z zaświadczeniami/oświadczeniami o wysokości dochodu.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej:
zgoda opiekuna prawnego lub kuratora wraz z postanowieniem sądu zezwalającym opiekunowi lub kuratorowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej, 
postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
(w/w postanowienia powinny zawierać klauzulę prawomocności).

W przypadku osób, o których mowa w art. 38 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy (art. 107 ust. 5b – 5d ustawy o pomocy społecznej).

Dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia: 
zaświadczenia lekarskie (dokument pomocniczy), karty leczenia szpitalnego (dokument pomocniczy).

Wywiad środowiskowy u osoby (rodziny) ubiegającej się o przyznanie świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie do 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych w sprawach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczenia.

Wywiad przeprowadza uprawniony pracownik socjalny, po okazaniu legitymacji, w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Sposób przeprowadzenia wywiadu powinien uwzględniać sytuację życiową oraz indywidualne cechy osoby ubiegającej się o świadczenie.

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na następujące typy Domów, dla:

osób w podeszłym wieku;

osób przewlekle somatycznie chorych;

osób przewlekle psychicznie chorych;

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

osób niepełnosprawnych fizycznie;

osób uzależnionych od alkoholu.

Pojęcie dochodu
Zasady ustalanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (art. 60 – 64a ustawy)

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej pod uwagę bierze się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W sytuacji uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Do dochodu nie wlicza się natomiast jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693) oraz dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoby ubiegające się o pomoc, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny dostarczyć zaświadczenia lub oświadczenie, w zależności od formy opodatkowania.

Mieszkaniec DPS

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt w DPS w wysokości nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (netto), w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Dochód mieszkańca DPS podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczenia opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystać do opłaty za pobyt w DPS wszystkie możliwości i zasoby własne (np. lokal własnościowy, zasoby finansowe).

Odpłatność za pobyt w DPS ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby Obowiązane

Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS, poza mieszkańcem placówki (w wysokości 70%) zobowiązani są również, w kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) osoby ubiegającej się o miejsce DPS. Opłaty te mogą wnosić także osoby niewymienione w art. 61 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej 
(na podstawie odrębnej umowy), w tym także osoby ubiegające się o skierowanie 
z posiadanych zasobów finansowych (na podstawie odrębnej umowy). Słowo „mogą” jest słowem kluczowym bowiem zakłada, że nie muszą tej opłaty wnosić. Może to być oprócz osoby kierowanej, siostra, brat, siostrzenica lub bratanica a nawet osoby niespokrewnione.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy dochód netto jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 701 zł x 300% = 2 103 zł) nowe kryterium obowiązuje od 1.X.2018 r.) jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium; jeżeli dochód netto osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej jest wyższy niż kwota 2 103 zł, to osoba ta jest zobowiązana do wpłacenia kwoty, która stanowi różnicę między jej dochodem netto a 300 procentami ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnej (tj. 2 103 zł); współfinansowania pobytu.

W wypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 528 zł x 300% = 1 584 zł), przy czym kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe w przypadku osoby w rodzinie wynosi 528 zł na każdą osobę w rodzinie np. przy strukturze rodziny liczącej 4 osoby kryterium wyniesie 528 zł x 4 os. x 300% = 6 336 zł/na os. 1584 zł. Jeśli dochód netto rodziny jest wyższy od tego kryterium, to zgodnie z tym przepisem powstaje obowiązek

U osób Obowiązanych przeprowadza się wywiady środowiskowe oraz potwierdza ich sytuację dochodową i majątkową na podstawie stosownych zaświadczeń 
(np. zaświadczenia o wynagrodzeniu za pracę, decyzji organu emerytalno-rentowego lub informacji z urzędu skarbowego, oświadczenia o stanie majątkowym).

Złożenie przez stronę oświadczenia jest uzasadnione w przypadku braku możliwości uzyskania stosownego zaświadczenia z w/w organów.

W przypadku braku współpracy ze strony rodziny (uchylanie się, brak reakcji, odmowa) pracownik socjalny ustala sytuację dochodową osoby zobowiązanej poprzez wystąpienie do urzędu skarbowego, pracodawcy lub organu emerytalno-rentowego.

Odpłatność małżonka, zstępnych przed wstępnymi ustala się w drodze umowy lub/i decyzji do wysokości średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej z zachowaniem zasad art. 61. ust. 2 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej.

Umowę oraz aneksy i oświadczenia do umowy, w sprawie opłat za pobyt w DPS zawiera Kierownik GOPS w Istebnej jako organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej do DPS.

Gmina
Pozostałą część opłaty za DPS, stanowiącą różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, osoby obowiązane oraz inne osoby, 
ponosi gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Przy czym mieszkaniec wnosi opłatę do kasy DPS lub na rachunek bankowy domu pomocy społecznej, zobowiązani zaś na rachunek gminy kierującej do domu pomocy społecznej, a gmina wraz ze swoją opłatą przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.
W przypadku niewywiązywania się osób o których mowa wyżej, z obowiązku opłaty za pobyt w DPS opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Nieponoszenie opłat za nieobecność

Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w DPS, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

Zasady zwalniania z opłaty za pobyt w DPS

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty, wyłącznie na podstawie ich pisemnego wniosku, w którym należy wskazać o jaką kwotę zwolnienia się ubiega, a także konieczne jest przedstawienie uzasadnienia wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą te okoliczności (min.: faktury, rachunki);

Katalog przesłanek do zwolnienia określa art. 64 ustawy (np. zwolnienie może nastąpić z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego; również wtedy, gdy małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, a także gdy wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce);

Osobę Obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona – art. 64 a.

Przy czym katalog ten jest otwarty i można zwalniać również w innych okolicznościach niż te wymienione w ustawie.

Organ podejmuje decyzję indywidualnie w każdej sprawie na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.


Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez podmioty niepubliczne (art. 65 Ustawy o pomocy społecznej) - Stowarzyszenie /Fundacje /Działalność gospodarcza - bez zlecenia powiatu lub gminy

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym, gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 61-64, z tym że wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem prowadzącym dom.

Skierowanie mieszkańca gminy Istebna do tego typu placówki jest możliwe pod warunkiem, że:

jednostka/placówka posiada status prawny domu pomocy społecznej, czyli podmiot ją prowadzący posiada zezwolenie lub zezwolenie warunkowe wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej oraz wpis do rejestru domów pomocy społecznej wojewody,

dom pomocy społecznej prowadzony jest przez podmiot niepubliczny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej, tj. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia; inne osoby prawne; osoby fizyczne oraz nie może być prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty,

brak jest miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym (dotyczy braku miejsc w domach pomocy społecznej prowadzonych bezpośrednio przez gminę, powiat lub przez podmioty niepubliczne na ich zlecenie).

Dopiero przy spełnieniu tych przesłanek, Kierownik GOPS może skierować osoby tego wymagające (czyli spełniające kryteria wynikające z art. 54 ustawy o pomocy społecznej) do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty.

W praktyce oznacza to, że GOPS w Istebnej może skierować osobę do tego typu Domu jedynie w przypadku braku wolnych miejsc w Domach odpowiadających wymaganiom, jakie ma osoba ze względu na swój wiek, niepełnosprawność lub charakter schorzeń, prowadzonych przez inne powiaty i gminy, zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania osób ubiegających się o dom pomocy społecznej. W tej sytuacji Ośrodek bierze pod uwagę szczególną okoliczność, jaką jest wyznanie osoby uprawnionej do umieszczenia w DPS.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie skierowania przez GOPS w Istebnej osoby/rodziny zainteresowane pobytem w tego typu Domu mogą zostać przyjęte na zasadach prywatnych – tj. na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej z odpowiednim Domem.


Rodzinne Domy Pomocy (RDP) – art. 52 Ustawy o pomocy społecznej

Standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy, warunki kierowana, odpłatności i nadzoru nad rodzinnym domami pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Rodzinny Dom Pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczna lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie – w myśl art. 52 ust. 2 ustawy.

Pobyt w rodzinnym domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinny dom pomocy.
Przy ustalaniu opłaty stosuje się odpowiednio art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Pobyt w RDP może być okresowy lub stały. Decyzję o skierowaniu i wysokości miesięcznej opłaty z tytułu pobytu osoby w rodzinnym domu pomocy wydaje Dyrektor MOPS na podstawie:

Rodzinnego wywiadu środowiskowego,

Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, uzupełnionego wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych,

Dowodu otrzymania emerytury, renty lub zasiłku stałego

Wstępnym warunkiem wydania skierowania do RDP jest uzyskanie zgody na umieszczenie osoby w RDP na terenie innej gminy w drodze porozumienia zawartego z właściwa gminą i osobą fizyczna lub organizacja pożytku publicznego.

Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)

 

Przewiń do góry