Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Ustawa o pomocy społecznej
 wymienia przemoc w rodzinie jako jedną z przesłanek do udzielania pomocy osobom lub rodzinom. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy są elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych w Istebnej. Celem głównym realizowanym przez GOPS jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom.

Wobec osób uwikłanych w przemoc Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

Pracownicy socjalni przy współpracy służb zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w przemoc na terenie miasta – prowadzą działania w ramach procedury „Niebieska Karta” – przeprowadzają:

wywiady środowiskowe;

sporządzają formularz „ Niebieska Karta – A” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie;

monitorują sytuacje rodziny w związku z występującą przemocą;

przeprowadzają interwencje środowiskowe w sytuacjach przemocy w rodzinie, zaniedbań wobec dzieci oraz zaniedbań wobec osób starszych.

Dodatkowo prowadzą również:

indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

udzielają pomocy w formie: edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, udzielają wsparcia psychologicznego, informują i kierują do specjalistycznych placówek zajmujących się pomaganiem i przeciwdziałaniem przemocy na terenie naszego miasta.

Zatem działania pracowników socjalnych Zespołu głównie skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Ponad to pracownicy Zespołu:

organizują grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,

prowadzą indywidualną pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz organizują program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także program terapeutyczno-psychologiczny,

koordynują pracę grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istebnej do pracy na rzecz rodzin z problemem przemocy.

Wobec osób z problemem uzależnień pracownicy socjalni Zespołu podejmują działania w zakresie:

informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających;

identyfikowania klientów z problemem alkoholowym;

mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji i terapii;

wspierania w zdrowieniu;

podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego;

współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię;

współpracy z innymi działami Ośrodka, celem uszczelnienia systemu dystrybucji pieniędzy z budżetu pomocy społecznej przez ograniczenie wypływu środków przeznaczanych na alkohol.

Wobec członków rodzin z problemem alkoholowym prowadzona jest indywidualna praca socjalna, podczas której udzielana jest pomoc w formie:

informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej;

uczenia właściwego postępowania z uzależnionym członkiem rodziny;

zapoznania z procedurami prawnymi pomocnymi w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi - przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci i osób starszych.

Pracownicy Zespołu organizują i prowadzą także działania na rzecz pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta, 
w formie:

konsultacji indywidualnych ;

poradnictwa dotyczącego problemów uzależnień i przemocy oraz metodyki pracy z rodzinami dotkniętymi tymi problemami;

wsparcia zawodowego;

organizowania i prowadzenia szkoleń na temat uzależnień i przemocy, a także uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach w celu doskonalenia zawodowego

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. z późn. zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r. poz 1390)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne ((Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r.)

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020

 

Przewiń do góry