Pomoc środowiskowa


PRACOWNICY SOCJALNI

 

Pracownicy socjalni realizują swoje zadania w szczególności w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.).

Do zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w wyznaczonym rejonie działania,
 • analiza potrzeb i planowanie na jej podstawie działań w zakresie pomocy społecznej,
 • prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych oraz szerokie stosowanie we współpracy z klientem pisemnej formy współdziałania i kontraktu,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy finansowej,
 • przyjmowanie stron z zakresu pomocy społecznej w siedzibie Ośrodka,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie na ich podstawie o przyznanie rodzaju świadczeń z tytułu pomocy społecznej oraz przygotowanie dokumentacji przewidzianej obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia,
 • opracowywanie planu pomocy społecznej i określanie rodzaju i zakresu świadczeń przy współudziale osoby zainteresowanej oraz odnotowanie ustaleń w kwestionariuszu wywiadu,
 • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o przyznanie miejsca w DPS,
 • współdziałanie z pracownikami służby zdrowia z uwzględnieniem współpracy z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy, Policją, kuratorami sądowymi oraz zakładami pracy oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do udzielania pomocy społecznej,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie w trakcie roku kalendarzowego sprawozdań wynikających z ogółu prowadzonych spraw określonych zakresami czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek:
1) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego;
2) innej osoby.

Prowadzenie postępowania wymaga zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o udzielenie pomocy złożyć może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Imieniem osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub całkowicie niezdolnych do czynności prawnych działa przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny / kurator.

Wniosek można również zgłosić telefonicznie. Z rozmowy telefonicznej, pracownik socjalny spisuje protokół zgłoszenia. W trakcie wizyty w środowisku pracownik socjalny przyjmuje od strony pisemny wniosek o udzielenie pomocy, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu, który zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczeń, a niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych.

Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego bierze się pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną , dochodową i majątkową, które maja wpływ na rodzaj i zakres przyznanej pomocy.

Każde postępowanie administracyjne kończy się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej.

Zakończenie wszczętego postępowania powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca , a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy

 1. Strona lub inna osoba za jej zgodą może  wnieść odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 2. Odwołanie może być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej:
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą );
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;
 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne ;
 • oświadczenia o stanie majątkowym ( pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia );
 • dokumenty potwierdzające wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł niż wyżej wymienione.

Uwaga! W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione powyżej pracownik socjalny może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

Przewiń do góry