Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.


Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

    

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w godzinach pracy lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie (w razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w cenie 9,40 zł za sztukę).


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karty uprawniają m.in. do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROK:

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz w nawiązaniu do licznych zapytań z Państwa strony dotyczących planowanych zmian w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, jak również wprowadzono następujące zmiany w jej zakresie:

• możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – elektroniczną (w formie aplikacji na telefon)

Aplikacja na smartfony, która będzie posiadała kilka funkcji:
•    rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
•    aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
•    funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
•    użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
•    aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)
 
Jak uzyskać mKDR?
1.    Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzędzie miasta/gminy.
2.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
3.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
4.    Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.


W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,40 zł.


• prawo do posiadania karty przysługuje osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoteminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP;


• małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;


• członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;


• w przypadku osób nieposiadających nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;


• zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty;


• karta wydawana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

- wydanie Kary podlega opłacie w wysokości 9,40 zł w przypadku, gdy:

1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną;

2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie karty tradycyjnej;


• w przypadku wystąpienia zmian:

- mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

- danych zawartych w Karcie, lub

- adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu  

członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę;


• w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania;


• w przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszania wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej Wójta, który przyznał Kartę.

 

Lista plików

Przewiń do góry