Działania wobec dłużników alimentacyjnych


Ogólny opis

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są w przypadku:

 • złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

dotyczą:

 1. ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej (tzw. wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe) celem przekazania informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji komornikowi sądowemu,
 2. podejmowania działań w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w tym: 
  - zobowiązania dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
  - informowania właściwego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 3. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący prawy oraz odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odmowy wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych:
  • wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
  • złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
  • skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
 4. przygotowania wniosków do starosty o zwrot dłużnikowi prawa jazdy, w przypadku gdy:
  • dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, podejmie pracę, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez Urząd Pracy oraz potwierdzenia, że dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów,
  • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych:

 1. informuje Sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
 2. informuje komornika sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach,
 3. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,
 4. w sprawach o roszczenia alimentacyjne może wytaczać powództwa na rzecz obywateli.
 5. przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informację o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub o ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 6. informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 7. przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od dłużnika oświadczenie majątkowe po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na podstawie art. 51 ust. 2 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

 1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
 2. Odpis podlagającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie.
 3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
 3. Drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Opłaty

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego jest wolny od opłat.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395)

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej mieści się w budynku Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000

Czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek od 7:15 do 15:15

wtorek od 7:15 do 16:15

piątek od 7:15 do 14:15

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 857 76 49

 

Przewiń do góry