Dodatek węglowy - podstawowe informacje


Wnioski o dodatek węglowy w Gminie Istebna można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej w następujących godzinach:
Poniedziałek 7.15 do 15:15
Wtorek 7.15 do 16:15
Środa 7.15 do 15:15
Czwartek 7.15 do 15:15
Piątek 7.15 do 14:15
Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł. Formularz wniosku o dodatek węglowy można pobrać w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej lub w załączonym pliku. Do wypełnienia formularza potrzebne jest m.in. podanie danych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, nr PESEL) oraz numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wypełniony formularz wniosku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek ten składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Z poważaniem
Teresa Łacek

Lista plików

Przewiń do góry