Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe


Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny
Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.
Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do
legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest
utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy
złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS.
Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku
ukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG.
ZUS ma narzędzia do weryfikacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj.
Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie
musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce
obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie
okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu
informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł
korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.
W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla
rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę
do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia
wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym
terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady
obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.
Poinformuj o wyjeździe do krajów UE
Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach
współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w
innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym
państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.
W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla
rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy "Rodzina 500+". Pierwsze pieniądze w ramach 500+
trafią do Ukraińców w połowie maja.
Infolinie ZUS
W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od
poniedziałku do piątku:
- pod nr tel. 22 290 55 00 od 8.00 do 15.00 (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS)

- dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 - konsultanci infolinii udzielają
informacji w języku ukraińskim i polskim (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS dla klientów
z Ukrainy).
Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej
ZUS (www.zus.pl), zarówno w języku polskim i ukraińskim.

Gops Istebna
Przewiń do góry