Dodatek osłonowy 2024


DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM:

WAŻNE - TERMIN : Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 30 kwietnia 2024. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej (biuro 220).

Wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • Dokumenty złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania
 • Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają  kwoty 2100 zł gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 • Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.
 • W przypadku, gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtował następująco:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł
 • Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego-WAŻNE

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
 • Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.
 • Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej- biuro 220.
 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
 • Więcej informacji można uzyskać pod numerem 338556222/338577649 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej

 

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59)
Gops Istebna
Przewiń do góry