Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024 informacja o naborze


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w związku z możliwością aplikowania do 
Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych 
wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, telefon 
kontaktowy, adres zamieszkania) na adres gops@gops-istebna.pl lub zgłoszenie telefoniczne 
pod numerem 338556222 lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 w godzinach pracy Ośrodka. 
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 
505 000 000,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:  
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji oraz
2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:      
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo        
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo    
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art.
62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( posiadanie orzeczenia ze
wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności)- będą stanowiły minimum
70% uczestników Programu.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika,
opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z
uczestnikiem:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby
starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,
siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie
zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie
wolontariatu; lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby
małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do
Programu.
Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym
oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z
niepełnosprawnościami ( może to być osoba prawna lub fizyczna).
Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się
wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową,
macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę
pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika
lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust.4 pkt 3.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
-wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny
osobistej;
- wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w
rodzinie;
- wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (wyjściu,
powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika
miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej );
- wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z
otoczeniem (korzystaniu z dóbr kultury np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
wystawy, );
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością,
lecz wyłącznie udzielanie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
Terminy naboru wniosków;
Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć
do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na
stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz
oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do
dnia 15 września 2023 r.
Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę
rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do
Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w
terminie do dnia 6 października 2023 r. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych

wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list
rekomendowanych wniosków wojewodów.
Treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-
resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-
niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz
kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Osoby zainteresowane świadczeniem usług a także osoby zainteresowane uzyskaniem
wsparcia prosimy o kontakt po przez wiadomość e-mail na adres: gops
@gops-istebna.pl  lub pod numerem
telefonu: 33 855 62 22 w godzinach 7:15-15:15, wtorki 7:15-16:15, piątki 7:15-14:15 do
dnia 11 września 2023.

Gops Istebna

Galeria

Przewiń do góry