PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Zakres udzielanej pomocy

ZAKRES POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

W zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Łacek została upoważniona przez Wójta Gminy Istebna do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 115 poz.728) określa:
· zadania z zakresu pomocy społecznej
· rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania
· organizację pomocy społecznej
· zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie art. 7 tej ustawy, pomoc udziela się osobom i rodzinom w
szczególności z powodu:
· ubóstwa
· sieroctwa
· bezdomności
· bezrobocia
· niepełnosprawności
· długotrwałej lub ciężkiej choroby
· przemocy w rodzinie
· potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
· bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
· braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze
· trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
· trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
· alkoholizmu lub narkomanii
· zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
· klęski żywiołowej lub ekologicznej
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej z zastrzeżeniami ( art. 40, 41, 78 i 91) przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sum kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej “kryterium dochodowym rodziny” przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
· opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
· sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
· udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
· przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
· opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
· praca socjalna,
· organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
· tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
· dożywianie dzieci,
· sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
· kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu ,
· pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
· sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
· utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadań własnych gminy należy:
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
· przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
· prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
· podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Gmina realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
· opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
· organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
· prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.