PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Wymagane dokumenty

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ


(z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19.04.2005 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego)


1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem (wraz z podaną wysokością zasiłku) lub bez prawa do zasiłku.
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów :
- orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dawnych Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności),
- orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt - odcinek emerytury z poprzedniego miesiąca.
5. Uczeń szkoły średniej lub student –zaświadczenie potwierdzające status ucznia (studenta) z zaznaczeniem wysokości ewentualnie pobieranego stypendium socjalnego lub naukowego lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z praktyk. Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.