PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Trójwieś mówi- STOP! Przemocy

PRZEMOC W RODZINIE - należy przez to rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra poszczególnych osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:
•  Przemoc fizyczna:
-  popychanie, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk, uderzanie
ręką lub przedmiotami, ciągnięcie za włosy, policzkowanie,
przypalanie, obezwładnianie, oblewanie wrzątkiem;
• Przemoc psychiczna:
- wyśmiewanie, poniżanie, ciągłe krytykowanie, szydzenie,
lżenie, okazywanie braku szacunku, ograniczanie kontaktu
z bliskimi, kontrolowanie, szantażowanie, stosowanie gróźb,
narzucanie własnych poglądów;
• Przemoc ekonomiczna:
- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków  finansowych,
uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie
podstawowych potrzeb materialnych, ograniczanie dostępu
i współgospodarowania wspólnymi środkami finansowymi;
• Przemoc seksualna:
- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu
z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości,
niezabezpieczanie przed dziećmi materiałów o treści
pornograficznej (np. filmów, czasopism itp.);
• Zaniedbanie
ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych.


Aspekty przemocy:
- jest zawsze intencjonalna,
- jest naruszeniem jakichś dóbr i praw osobistych jednostki,
- jest takim naruszeniem praw, które uniemożliwia samoobronę,
- zawsze powoduje szkodę,
- lubi się powtarzać,
- jest często rozpaczliwym zagłuszaniem poczucia niemocy,
- za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, niezależnie
od tego co zrobiła ofiara.


PRZERWIJ MILCZNIE !

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !
TO NIE JEST TWOJA WINA

Bez względu na formę, przemoc należy zwalczać, raz zastosowana powtarza się. Dzieci widzą, słyszą i czują, że dzieje się coś złego w domu. Wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji, albo odtwarzają te zachowania, albo przyjmują rolę ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju!!!

Z pomocą innych możesz
sprawić, aby życie Twoje
i Twoich dzieci wyglądało
normalnie.


CO MOŻESZ ZROBIĆ
KIEDY DOŚWIADCZYSZ PRZEMOCY:


Osoba doznająca przemocy w rodzinie ma prawo do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz wsparcia i interwencji kryzysowej.

• W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia powiadom Policję (997, 112)  lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.
•  W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
•  Jeśli sprawca nadużywa alkoholu zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej, która skieruje go na diagnozę i ewentualne leczenie nałogu.
•  Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie albo udzielenia informacji o miejscach pomocy  w Twojej najbliższej okolicy możesz zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej lub zadzwonić pod nr 33 8556 222.

POWSTRZYMAJ PRZEMOC
– NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIDZISZ!

Zgłoszenie przemocy jest pomocą!
Milczenie staje się przyzwoleniem na przemoc.
Pamiętaj, że jeśli jesteś świadkiem przemocy, Twoim prawnym i moralnym obowiązkiem jest zareagować  i zawiadomić o tym odpowiednie instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pamiętaj, że maltretowanie, bicie i poniżanie zawsze jest przestępstwem i nie ma znaczenia czy dzieje się to w domu, czy na ulicy.


PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO!

Art. 207 Kodeksu Karnego mówi, że:
§1
Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§2
Jeśli czyn określony w §1 popełniony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Istebna działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie powołany zarządzeniem Wójta Gminy Istebna.       W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Głównymi zadaniami Zespołu są:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych
przemocą, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej
pomocy,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- ochrona i wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie;
- inicjowanie działań w stosunku  do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
- powoływanie grup roboczych, których zadaniem jest praca
z indywidualnymi przypadkami,
- interwencja służb w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w 2013 roku realizuje projekt pn. „Trójwieś mówi - Stop! Przemocy”, w ramach którego oferuje pomoc:
• Poradnictwo i konsultacje specjalistyczne: prawne,
psychologiczne i socjalne
• Warsztaty psycho-edukacyjne dla ofiar przemocy
• Warsztaty korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy
• Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• Warsztaty budowania relacji małżeńskiej


DODATKOWE INFORMACJE:
pod nr tel. 33 8556 222
lub w GOPS Istebna – pokój nr 219

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE
POMOC OFIAROM PRZEMOCY


1. Komenda Policji w Wiśle
Wisła, ul. 1 Maja 44 a
Tel. 33 8549 710

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej
Istebna 1000
Tel. 33 8556 222

3. Punkt Konsultacyjny
Strażnica w Istebnej
Tel. 531 996 406
- dyżur psychologa (każdy drugi i czwarty piątek miesiąca)

4. Prokuratura Rejonowa
Cieszyn ul. Garncarska 8
Tel. 33 851 4616

5. „Powiatowy Ośrodek Wsparcia” dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie
Cieszyn, ul. Mała Łąka 17a
Tel. 33 851 2929
- interwencja kryzysowa
- całodobowe schronienie (dla kobiet i dzieci)

6. Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „KONTAKT”
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3
Tel. 33 479 5455, 33 479 5454
- pomoc psychologiczna
- pomoc prawna

7. NUMER ALARMOWY 112

8. Telefon Zaufania
33 851 2929 (19.00 – 7.00 linia płatna)

9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls)
Czynny: poniedziałek – piątek 10.00 – 22.00
Czynny:  niedziele i święta 8.00 – 16.00
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

10. Policyjny Telefon Zaufania
0 800 12 02 26 (linia bezpłatna czynna od 13.00 do 21.00)