PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej obejmują:


I. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

  1. zasiłek stały
  2. zasiłek okresowy
  3. zasiłek celowy
  4. specjalny zasiłek celowy


1. Zasiłek stały
Przysługuje osobie pełnoletniej:
· samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (477 zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej,
· pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 351 zł). Całkowita niezdolność do pracy - oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wysokość zasiłku stałego stanowi:
· w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 477 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem,
· w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą 351 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 444 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.


2. Zasiłek okresowy
Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:
· długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno -
rehabilitacyjnych,
· niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania.
O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu:
· braku możliwości zatrudnienia,
· możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę lub przyznanie renty z ZUS).
Starając się o zasiłek z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim:
· orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.
Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.
Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.
Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla Twojej rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418 zł i niższy niż 20 zł.
Od roku 2008 wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż:
· w przypadku osób samotnych - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej a dochodem osoby,
· w przypadku osób w rodzinie - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.


3. Zasiłek celowy
Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe patrz: kto może skorzystać z pomocy może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie
może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
lub rodziny.
Pomoc w podobnej sytuacji może być przyznana w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


4. Specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
a. zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części
lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


II. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
· praca socjalna,
· bilet kredytowy,
· składki na ubezpieczenia zdrowotne,
· składki na ubezpieczenia społeczne,
· pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
· sprawienie pogrzebu,
· poradnictwo specjalistyczne,
· interwencja kryzysowa,
· schronienie,
· posiłek,
· niezbędne ubrania,
· usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
· specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
· mieszkanie chronione,
· pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
· opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczowychowawczej,
· pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych,
· szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej założony jest rejestr rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualnie jest zarejestrowanych 799 rodzin). Każda rodzina ma założoną teczkę z numerem nadawanym narastająco.

 

Pomoc udzielana jest na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych
przeprowadzanych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.
Pomoc społeczna nie przysługuje :
· osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do
świadczeń z pomocy społecznej,
· osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy
społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela sie świadczeń.