PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Statut

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką budżetową utworzoną uchwałą Nr XIV/112/99 Rady Gminy w Istebnej z dnia 28 grudnia 1999 r.

Ośrodek działa na podstawie :
1. Niniejszego Statutu.
2. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej  /Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 ze zm./.
3. Przepisów  ustawy  z   dnia 26 listopada 1998 r. o  finansach  publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 ze zm./ oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy dotyczących jednostek budżetowych.

§ 2

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy w Istebnej.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

1. Siedzibą Ośrodka jest  I s t e b n a.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Istebna.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 4

Do zadań ośrodka należy w szczególności:
1. Analizowanie stanu pomocy społecznej oraz potrzeb w tym zakresie.
2. Sporządzenie planu pomocy społecznej.
3. Organizowanie placówek pomocy społecznej o lokalnym zakresie działania.
4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
5. Prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej oraz poszukiwanie środków pozabudżetowych.
6. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 5

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków , zwany dalej "planem finansowym".

§ 6

W wykonywaniu działań określonych w § 3 Gminny Ośrodek Pomocy współdziała z:
· samorządem gminnym
· zakładami służby zdrowia działającymi na obszarze Gminy.
· organizacjami społecznymi , charytatywnymi ,  Kościołem Katolickim , innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy.

§ 7

Stosunek pracy z pracownikami ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Kierownik.

§ 8


1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje pracą Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
2. Pracownikami zatrudnionymi w Ośrodku są:
· Pracownik socjalny.
· Aspirant pracy socjalnej.
· Księgowy.
· Inspektor.
· Referent.