PL EN
Kontakt

 

Adres:

43-470 Istebna 1000

 

tel./fax +48 33 8556222

tel. +48 33 8577648

tel. +48 33 8577649

 

e-mail:

gops@ug.istebna.pl

A A A

Fundusz Alimentacyjny

F U N D U S Z     A L I M E N T A C Y J N Y

Zgodnie z  ustawą z dnia 7-09-2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                     
( tj: Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 )

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł ;
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.
•    Świadczenia nie przysługują, jeżeli nie przysługują jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, zawarła związek małżeński.


Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Art. 5.  Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia  7-09-2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,poz. 7 ze zm. )

2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1)  zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2)  informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
3.  W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1)  złożenia oświadczenia majątkowego,
2)  zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3)  bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych:
•    organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.6.  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY SKŁADA OŚWIADCZENIE MAJATKOWE ORAZ KWESTIONARIUSZ WYWIADU ALIMENTACYJNEGO POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ.

Organ właściwy dłużnika  ( Wójt Gminy Istebna ) przekazuje do biura informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.